Regulamin udostępniania informacji w Szkole Podstawowej nr 9

69 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin monitoringu wizyjnego

155 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

49 KBPobierzPodgląd pliku

Inspektor ochrony danych

Funkcję inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu pełni pan Bartłomiej Parus.

Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem email: iod@sp9.kolobrzeg.pl tel. 693 758 674

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy:

1.             Administratorem w podmiocie o nazwie Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu ul. Lwowska 7 jest Dyrektor Szkoły – mail: dyrektor@sp9.kolobrzeg.pl,
tel.:94 3543139;

2.             Wyznaczono inspektora ochrony danych – kontakt: tel.:693758674,
mail:
iod@sp9.kolobrzeg.pl;

3.             Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4.             Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiotowi prowadzącemu dziennik elektroniczny oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;

5.             Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy;

6.             Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

1.                    dostępu do swoich danych osobowych

2.                    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

3.                    żądania usunięcia danych, gdy:

§                                     dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

§                                     dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

4.                    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

§                                     osoby te kwestionują prawidłowość danych

§                                     przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

§                                     Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą,
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

§                                     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7.             Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy RODO;

8.             Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły;

9.             Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

 

 

RODO – zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych


CO TO JEST RODO?

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako „RODO”). Posługiwanie się terminem RODO jest powszechnie używanym skrótem ww. rozporządzenia. Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu w świetle przepisów prawa jest Administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że podejmujemy adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne, aby w sposób rzetelny, legalny i transparentny zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.


OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.


Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa nr 9  z siedzibą przy
ul. Lwowskiej 7, 78-100 Kołobrzeg.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który m.in. monitoruje przestrzeganie przepisów RODO przez Administratora Danych. Z IOD mogą się Państwo kontaktować
e-mail: 
iod@sp9.kolobrzeg.pl


Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi kierujemy się przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

1.             Dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie w minimalnym zakresie czyli niezbędnym do realizacji celów i zadań, dla których są zbierane.

2.             Cele w jakich zbierane są dane osobowe szczegółowo i jasno zostały określone w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

3.             Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy ich aktualizację.

4.             Realizujemy przysługujące prawa do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Niemniej jednak ww. prawa mogą podlegać ograniczeniom, które wynikają wprost z przepisów prawa.

5.             Zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych regulują przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

6.             Chronimy dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, jak i nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

7.             Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

8.             Administrator Danych wdrożył i przestrzega środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO. Opracowano i wdrożono szereg procedur mających między innymi za zadanie zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych.

9.             Do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone tylko i wyłącznie osoby posiadające do tego odrębne upoważnienie nadane przez Administratora Danych.

10.        Systemy informatyczne umożliwiają odnotowanie każdej operacji wykonywanej na danych osobowych.

11.        Stosowane są metody polegające na szyfrowaniu danych ich pseudonimizacji, jak i pełnej anonimizacji danych osobowych.


PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu realizuje przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te wynikają z art. 15 – 21 RODO i dotyczą:

1.             Prawa dostępu do danych osoby której dane osobowe dotyczą – mają Państwo prawo do otrzymania od Administratora Danych potwierdzenia czy Wasze dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa.

2.             Prawa do sprostowania danych – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych.

3.             Prawa do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia swoich danych.

4.             Prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania danych w ściśle określonych przypadkach, mianowicie:

1)   w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

2)   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3)   Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

4)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

5)   Prawa do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyliście jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.

6)   Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Państwa danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Państwa niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń. Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.

7)   Prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego – mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznacie, że przetwarzanie Waszych danych narusza przepisy prawa.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, można przesłać mailowo na adres: iod@sp9.kolobrzeg.pl


ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Jedną z przesłanek, która daje podstawę do przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych. Dotyczy to sytuacji, w których przetwarzanie danych nie odbywa się w oparciu o przepisy prawa, a jest działaniem dobrowolnym Administratora Danych, tzn. nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu. W takich przypadkach jeżeli zechcecie Państwo skorzystać z danej usługi poprosimy Was o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tego typu zgoda może być w każdym czasie przez Państwa wycofana i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Waszych danych przed cofnięciem takiej zgody. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych wystarczy złożyć pisemny wniosek w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu lub wysłać go pocztą na adres  Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Lwowska 7, 78-100 Kołobrzeg.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą
w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie
i udostępnienie.