Przedmiot działania i kompetencje:

- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kołobrzegu to placówka która prowadzi działalność  dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą.
- Zatwierdzony jest Statut Szkoły i Plan Pracy Szkoły.
- Zatwierdzone są regulaminy wewnętrzne.
- Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego.
- Wdrażanie i opiniowanie szkolnych zestawów programów nauczania i podręczników.
- Zatwierdzanie ocen uczniów.
- Podejmowanie, zatwierdzanie i realizacja Uchwał Rady Pedagogicznej.
- Ustalanie koncepcji funkcjonowania szkoły.