Kołobrzeg 22.09.2023

Wymiana okien wraz z parapetami zewnętrznymi

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Kołobrzeg 22.08.2022

Modyfikacja zapytania ofertowego

327 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe Catering

26 KBPobierzPodgląd pliku


Kołobrzeg 22.08.2022

Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu zaprasza do przedstawienia oferty na zadanie „Świadczenie usługi dostarczania i wydawania posiłków dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu”.

Zamawiający: Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711698541
Odbiorca (płatnik, adres do korespondencji): Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Lwowska 7, 78-100 Kołobrzeg

Przedmiot zapytania:
1. Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu
2. Czynsz dzierżawy pomieszczeń kuchennych wynosi 250,00 zł netto + media zgodnie ze wskazaniem liczników.

Oferta powinna zawierać:
1. Cenę brutto za dzienne wyżywienie 1 dziecka – I śniadanie, II śniadanie, obiad – Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez cenę brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Płatność będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie min. 14 dni.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Termin realizacji zamówienia – wrzesień 2022 r.
Termin składania ofert: do dnia 29.08.2022 r.

Ofertę należy złożyć: w sekretariacie szkoły

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kołobrzeg 21.07.2022

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi przygotowania, gotowania i wydania posiłków” dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu.

link do przetargu:

https://portal.smartpzp.pl/<wbr></wbr>umkolobrzeg/public/<wbr></wbr>postepowanie?postepowanie=<wbr></wbr>31359570

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kołobrzeg 01.12.2021

1. Zamawiający:
 Szkoła Podstawowa nr 9
 ul. Lwowska 7
 78-100 Kołobrzeg
 tel./fax: 94 35 43 139

działając w oparciu o zapisy dotyczące udzielania zamówień publicznych o wartości do 130.000,00  zł , zaprasza do złożenia oferty na zakup wyposażenia technicznego w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości".
2. Przedmiot zamówienia: Empiriusz Premium spełniający warunki programu jako Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR); Drukarka 3D + laptop wraz oprogramowaniem; zestawy LEGO Spike Prime wraz z oprogramowaniem; zestawy mikrokontrolerów wraz z oprogramowaniem; zestaw mistrz lutowania; zestaw audio-video składający się z kamery, aparatu typu lustrzanka, statywów i bimbali,  odpowiedniego oświetlenia i zestawu nagłaśniającego + laptop wraz z oprogramowaniem do obróbki materiałów video
2.1. Kryterium wyboru ofert: cena 100%
2.2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodny z harmonogramem „Laboratoria Przyszłości”
3.Sporządzoną ofertę proszę przesłać e-mail na adres: j.szyszko@sp9.kolobrzeg.pl
4. Termin złożenia ofert: 14.12.2021 r. do godz: 14:00
5. Termin rozpatrzenia ofert: 21.12.2021 r.
6. Osoba do kontaktu: Jacek Szyszko
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w tym bez podania przyczyny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kołobrzeg 24.07.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 9
ul. Lwowska 7, 78-100 Kołobrzeg
tel./fax 94 35 43 139
działając w oparciu o zapisy dotyczące udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 Euro zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku szkoły celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych
w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu przy ul. Lwowskiej 7
2. Przedmiot zamówienia: rozbiórka płytek na schodach wejściowych głównych, wykonanie izolacji powłokowej na schodach, podeście, murkach, wykonanie nowych okładzin schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm, antypoślizgowych w klasie min. R11,wykonanie okładzin półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych Gres o wym. 30x30 cm, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,  wykonanie  obramowania na wycieraczkę (kątownik 20x15x2), montaż wycieraczki, malowanie balustrad przy schodach, wywóz i utylizacja gruzu.
2.1. Kryterium wyboru ofert: cena 100%.
2.2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 16.09.2021 r.
2.3. Termin gwarancji minimum 60 miesięcy od daty odbioru.
3. Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a)    wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo -ofertowy
b)    dokument potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie robót budowlanych
4. Sporządzoną ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący    sposób:
nazwa i adres Wykonawcy,
nazwa Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa nr 9
ul. Lwowska 7, 78-100 Kołobrzeg
    z adnotacją:
„Przebudowa schodów” w Szkole Podstawowej nr 9
5. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 02.08.2021 r. do godz. 12.00
6. Termin otwarcia ofert:02.08.2021 r. godz. 12.15.
7. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też złożona   osobiście przez oferenta.
8. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia oraz dokonania  pomiarów w naturze.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w tym bez podania przyczyny.

Załączniki:
1.    Formularz oferty- wzór ( formularz do pobrania na dole)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kołobrzeg 06.07.2021

1. Zamawiający:


Szkoła Podstawowa nr 9
ul. Lwowska 7, 78-100 Kołobrzeg
tel./fax 94 35 43 139


działając w oparciu o zapisy dotyczące udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 Euro zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Remont schodów wejścia głównego do budynku szkoły
w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu przy ul. Lwowskiej 7


2. Przedmiot zamówienia: rozbiórka płytek na schodach wejściowych głównych, wykonanie izolacji powłokowej na schodach, podeście, murkach, wykonanie nowych okładzin schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm, antypoślizgowych w klasie min. R11,wykonanie okładzin półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych Gres o wym. 30x30 cm, wykonanie  obramowania na wycieraczkę (kątownik 20x15x2), montaż wycieraczki, malowanie balustrad przy schodach, wywóz i utylizacja gruzu.


2.1. Kryterium wyboru ofert: cena 100%.
2.2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.08.2021 r.
2.3. Termin gwarancji minimum 60 miesięcy od daty odbioru.


3. Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo -ofertowy
b) dokument potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie robót budowlanych


4. Sporządzoną ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący    sposób:
nazwa i adres Wykonawcy,
nazwa Zamawiającego:


Szkoła Podstawowa nr 9
ul. Lwowska 7, 78-100 Kołobrzeg
    z adnotacją:
„Remont schodów” w Szkole Podstawowej nr 9


5. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 15.07.2021 r. do godz. 12.00


6. Termin otwarcia ofert:15.07.2021 r. godz. 12.15.


7. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też złożona   osobiście przez oferenta.


8. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia oraz dokonania  pomiarów w naturze.


9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w tym bez podania przyczyny.

Załączniki:
1.    Formularz oferty- wzór (plik do pobrania na dole strony)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kołobrzeg 21.06.2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu, ul. Lwowska 7 ogłasza konkurs ofert na wydzierżawienie pomieszczeń kuchni w celu prowadzenia żywienia dla uczniów szkoły oraz pełnego wyżywienia dla dwóch oddziałów przedszkolnych od 01.09.2021 do 30.06.2022 r.

Urządzenia kuchenne zasilane są energią elektryczną - brak możliwości korzystania z gazu.
Oferent będzie ponosić poza czynszem koszty opłat eksploatacyjnych (energia, woda, odpady komunalne).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 943543139 u pani Grażyny Buraczewskiej.
Oferta powinna zawierać:
1. Propozycję opłaty miesięcznej za dzierżawę
2. Cenę za dwudaniowy obiad z kompotem
3. Cenę pełnego wyżywienia dla oddz.przedszkolnych (śniadanie, obiad, podwieczorek)
4. Inne propozycje
Dokumenty które należy dołączyć do oferty:
1. Wpis z ewidencji o działalności gospodarczej
2. Oświadczenie o niekaralności
3. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego
Termin składania ofert do 08.07.2021 r. do godz. 15.00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 09.07.2021 r do godz. 13.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kołobrzeg 01.11.2019


Działając w oparciu o zapisy dotyczące udzielania zamówień publicznych o wartości do 30000 Euro zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Wymiana okien wraz z parapetami zewnętrznymi
w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu przy ul. Lwowskiej 7
Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 15.11.2019 r. do godz. 14.00
Termin otwarcia ofert: 15.11.2019 r. godz. 14.15.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kołobrzeg 13.08.2019r.

Remont elewacji, wejścia oraz częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu

Informacja o przetargu znajduje się w BIP UM w zakładce Gospodarka/Zamówienia publiczne/Dostawy/Aktualne

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=1484