Dyrektor Zespołu Szkół w Kołobrzegu
ul. Lwowska 7
 
Ogłasza konkurs ofert na wynajęcie budynku szkoły w okresie ferii letnich tj. od 29.06.2013 – 25.08.2013r. Szczegółowych informacji udziela p. Grażyna Buraczewska oraz sekretariat szkoły w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku pod
nr telefonu 94 35 43 139
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KOLONIA” lub wysłać na adres: Zespół Szkół ul. Lwowska 7; 78-100 Kołobrzeg
Termin składania ofert upływa 28.02.2013r.