Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje:

Dyrektor szkoły - mgr Wioletta Skowyra
Wicedyrektor szkoły - mgr Łukasz Połuboczko
Kompetencje dyrektora i wicedyrektora określa Karta Nauczyciela,
Rada Pedagogiczna - nauczyciele, pedagodzy, specjaliści szkoły,
Administracja Szkoły - pracownicy niebędący nauczycielami
Rada Rodziców - wybrani rodzice,
Samorząd Uczniowski - wybrani uczniowie.
Kompetencje Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie szkoły oraz Regulaminie Rady Pedagogicznej, Regulaminie Rady Rodziców i Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.